Ankieta


wyniki

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz                           o przysługujących prawach z tym związanych. Zasady te mają zastosowanie    od 25 maja 2018 roku.

1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuczborku-Osadzie jest Dyrektor GOK w Kuczborku-Osadzie              ul. Mickiewicza 7D, 09-310 Kuczbork.

2. pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych          w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury, a także przysługujących uprawnień należy przesyłać na adres e-mail administratora: gokkuczborkosada@op.pl

3. administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) obowiązujących przepisów prawa;

b) zawartych umów

c) na podstawie udzielonej zgody.

 

4  dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków 

statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kuczborku-Osadzie w szczególności:

 

a) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności 

społecznej i kulturalnej mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada,

 

b) rozpoznawania, rozwijania i zaspokajania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych oraz prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości,

 

c) realizacji zawieranych umów na rzecz działań zmierzających do rozwijania 

i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

 

d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5.  odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Kuczbork-Osada, podmioty realizujące usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kuczborku-Osadzie czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Kuczbork-Osada, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia (po złożeniu odpowiedniego wniosku):


-   prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO,


-  prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych     w art. 21 RODO;


-  w przypadku stwierdzenie naruszenia zasad  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

 

                                                                   Dyrektor                                          Gminnego Ośrodka Kultury                                         w Kuczborku-Osadzie                                   Maria Koper